Polityka Prywatności

Polityka Prywatności. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest East Trade 95-020 Wiśniowa Góra ul Akacjowa 3(dalej „My”) właściciel sklepu internetowego teamactive.pl Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@teamactive.pl  Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywanie transakcji i płatności za towary sprzedane w naszym sklepie internetowym; • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; • obsługi reklamacji w sklepie internetowym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: • adres e-mail, hasło, dane teleadresowe, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Nie musisz zakładać stałego konta w naszym sklepie internetowym, zawsze możesz wykonać zakupy jednorazowo podając w/w dane w celu wykonania wysyłki towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów w naszym sklepie internetowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Nas, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawe, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Nasze obowiązki jako podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe: Twoje dobrowolnie podane dane w momencie zawierania z nami umowy zakupu na odległość zostają użyte tylko i wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży i dokumentów transportowych. My jako podmiot przetwarzający zobowiązujemy się do : – zabezpieczenia danych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. – dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych. – zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych – właściwe zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych za pomocą zmienianych okresowo loginów i haseł. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe używane są tylko i wyłącznie do celów wystawiania dokumentów sprzedaży i wysyłki zamówionych przez Ciebie towarów na wskazany adres. Dane te udostępniamy zewnętrznej firmie księgowej, a także platformie kurierskiej na potrzeby wysyłki towaru. Adresy w/w podmiotów dostępne są w każdej chwili na twoje żądanie. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów rozliczeniowych i transportowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nigdy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jak chronimy twoje dane osobowe? Twoje dane przez nasz sklep internetowy trafiają na serwer największego operatora hostingowego w Polsce – home.pl. Serwery home.pl posiadają szereg zabezpieczeń najnowszej generacji w celu ochrony danych w tym: Antyspam, Antywirus, Obsługa certyfikatów SSL, Kopie bezpieczeństwa. Firmy zewnętrzne do których przekazujemy twoje dane w celach rozliczeniowych i transportowych są związane z nami umowami o powierzaniu i przetwarzaniu danych osobowych, co obliguje je do pełnej ochrony w/w danych.